Home / Samenwerking / CLB

CLB

In bepaalde gevallen is schoolinterne expertise ontoereikend om het kind verder te brengen in zijn ontwikkeling. De school doet dan een beroep op de expertise van het CLB. Op basis van wat er reeds op school werd ondernomen beslist het CLB welke stappen er gezet zullen worden. Dit gebeurt uiteraard steeds in overleg met de ouders.  Pas na de instemming van de ouders kunnen we dit traject opstarten. Hiervoor hanteren wij  volgende procedure: 

 De klasleerkracht signaleert dat de verhoogde zorg voor een leerling ontoereikend is. Ook ouders kunnen met hun problemen bij het CLB terecht. De hulpvraag zal steeds tijdens een overleg duidelijk geformuleerd en verder geanalyseerd worden.  Aan de hand van een brede probleemanalyse en de nodige aandacht voor de leerling- en omgevingskenmerken zal het CLB al dan niet een traject opstarten. Dit kan eventueel gepaard gaan met diagnostisch onderzoek. Het CLB onderzoekt wat de leerling nodig heeft in het onderwijs en eventueel in de opvoeding en bespreekt dit dan met alle betrokkenen. Op basis hiervan spreekt het CLB een advies uit.  

 Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op hun website. Samen met het CLB werken wij ook aan de volgende domeinen: onderwijsloopbaanbegeleiding, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.